Gravación de recursos

O Museo Pedagóxico de Galicia ofrece a posibilidade de gravar algúns dos seus fondos e mesmo de empregar algún dos espazos museísticos como escenario para producións cinematográficas, previa solicitude plenamente xustificada e coa garantía de conservación e respecto necesarios, ademais da de figurar como ente colaborador de forma visible nas futuras producións que nel se orixinen. O presente formulario debe ser enviado ao museo cun mínimo de 15 días de antelación á gravación prevista.

 

Solicitude de gravacións ou reportaxes