FORMULARIO DE SOLICITUDE DE DEPÓSITO DE BENS PATRIMONIAIS DO MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA - MUPEGA

Preferiblemente cubra todos os campos. Os que aparecen con asterisco son obrigatorios.

SOLICITO A RELACIÓN DE BENS PATRIMONIAIS DO MUPEGA QUE SE RELACIONAN EN ANEXOS I e II.

Exposición:

CONDICIÓNS

O envío do presente formulario supón a aceptación das seguintes condicións:

  1. Adoptar as medidas convenientes e garantir o estado de conservación das obras.
  2. Subscribir a correspondente póliza de seguro.
  3. Permitir o exame das condicións nas que van estar as obras.
  4. Aceptar as condicións particulares que para este préstamo especifique o titular prestador: Mupega
  5. Restituír as obras dentro do prazo de vixencia do préstamo e do seguro.
  6. Asumir integramente todos os gastos derivados do préstamo.
  7. Facer constar o nome do Mupega en tódolos documentos e soportes que se anuncie a exposición.